Доброволец на годината

Share

Националния конкурс „Доброволец на годината“ е учреден на 4 декември 2010 г. Основен организатор на конкурса е фондация „Астика“.

Фондация „Астика“ обявява ежегоднo процедура за номиниране на личности за приза „Доброволец на годината“
Процедурата ще се осъществява онлайн.
Целта на процедурата и националния конкурс „Доброволец на годината“ е да се отдаде заслужено признание на доброволците за осъществените от тях доброволчески дейности, за подобряване на благосъстоянието, толерантността и солидарността в обществото.

Условия за извършване на номинациите:
1. За „Доброволец на годината“ може да бъде номиниран всеки български или чуждестранен гражданин, навършил 15 г. и осъществил своя доброволчески принос на територията на Република България, през последните 12 (дванадесет) месеца.
2. Номинираният за „Доброволец на годината“ трябва да е дал своя принос в подготовката, организацията и реализацията на доброволческата дейност в една от слените тематични области:
– Хуманитарни дейности (вкл. опазване и съхранение на човешкия живот и здраве; подобряване благосъстоянието на хора в неравностойно положение; социална дейност, помощ в хуманитарни акции);
– Околна среда (опазване, развитие и възстановяване на околната среда, природозащитни акции, подобряване на средата за живот в градските ариали);
– Права на човека (промотиране и защита правата на човека; насърчаване на толерантността и превенция на всички форми на дискриминация; гражданско участие)
– Култура и изкуство (дейности за подпомагане и развитие на човешките културни ценности, културното многообразие и креативност, опазване на културното наследство и др);
– Спорт и физическа активност (насърчаване на физическа активност, масовия спорт)
– Международно участие (Европейска доброволческа служба, Европейски корпус за солидарност и международни доброволчески мисии)*
3. Номинаците могат да бъдат осъществявани от всяко физическо или юридически лица (организации, институции) или неформални групи.
4. Номиниращите следва да посочат ясни и убедителни доказателства за ефективен принос на номирания в съответната тематична област на доброволческа дейност. Като доказателства могат да бъдат предоставени: снимки, линкове към интернет страници и социалните медии, публикации в електронни и печатни издания, препоръки и атестации на организации или институции).
Материали, свързани с номинациите (придружаващи документи и доказателства за осъществена доброволческа дейност) може да се изпращат, в рамките на обявения краен срок – , по един от следните начини: на електронен адрес: dg2017@astika.eu или на пощенски адрес: Бургас 8000, п.к. 290 – „За Национален конкурс „Доброволец на годината“.
(Забежка: участието на доброволеца в обучения, семинари, както и други дейности, свързани с предмета на обичайната му трудови задължения няма да бъдат отчетени като доброволчески принос)

Допълнителна информация:
1. Официален организатор на Национален конкурс „Доброволец на годината“ (наричан по-долу за краткост „Конкурс/ът“) е фондация „Астика“.
2. „Доброволец на годината“ е защитена словесна марка, регистрирана в Патентното ведомство на Република България. Изключителните права на марката са интелектуална собственост на фондация „Астика“.
3. Конкурсът се провежда всяка година, през четвъртото тримесечие.
4. Конкурсът се провежда в няколко етапа:
4.1. Процедура за номинации – „Доброволец на годината“. Осъществява се онлайн – чрез електронна форма, в периода октомври – ноември.
4.2. Селекционна процедура:
4.2.1. Проверка на номинациите за съответствие на избраната тематична област и предоставените доказателствата за осъществен доброволчески принос. (Решение на селекционната комисия – м. ноември);
4.2.2. Оценка на номициите и класиране. Осъществява се от независима петчленна национална селекционна комисия. (Решение на селекционна комисия)
На този етап е възможно провеждане на интервю с номинираните кандидати.
4.2.3. Обявяване на резултатите от Конкурса и връчване на призове, грамоти и доброволчески стипендии – официална церемония/ 5 декември.
(Критериите за номиниране и класиране на номинираните са посочени в пълната версия на Правилата за националния конкурс, публикувана на сайта на организатора www.astika.eu) 
5. Церемонията по награждаване на призьорите по традиця се състои на 5 декември ( Международен ден на доброволеца), чества се по предложение на ООН от 1985 година насам.

Пълната информацията за конкурса е публикува на интернет страницата: www.astika.eu

* Международно участие (Европейска доброволческа служба, Европейски корпус за солидарност и международни доброволчески мисии)- тази награда ще се връчва по преценка на селекционната комисия.