Европейска доброволческа служба

Share
      Европейска доброволческа служба (ЕДС) – ЕРАЗЪМ+

„Еразъм+“ е програмата на ЕС в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014—2020 г. Образованието, обучението, младежта и спорта могат да допринесат съществено за справяне със социално-икономическите промени — основните предизвикателства, пред които ще бъде изправена Европа до края на десетилетието, и за подкрепа на прилагането на европейската политическа програма

Европейска доброволческа служба

Как да кандидатствам

Можете да кандидатствате в ЕДС директно чрез организацията, която ви изпраща в чужбина или ви приема в страната домакин и която отговаря за уреждането всички формалности.

Общ преглед

Европейската доброволческа служба (ЕДС) помага на младите хора да пътуват в чужбина, за да участват в доброволчески проекти.

Като доброволец по линия на ЕДС можете да се ангажирате с работата на организация в чужбина. Доброволческите проекти могат да включват много различни видове дейности в области като работа с младежта, културни дейности, социални грижи или опазване на околната среда. Работата ви като доброволец е неплатена и на пълно работно време.

Това, което сте постигнали и научили чрез доброволческата дейност, се удостоверява в цяла Европа чрез инструмента Youthpass.

Доброволците, които вече работят по линия на ЕДС, трябва да прочетат информационните материали, в които се обяснява какво да очакват и се дава информация за Youthpass и предоставяното застрахователно покритие.

Достъпът до онлайн езиковата подкрепа  ще ви помогне да научите езика на страната, в която сте доброволец.

Продължителност

Доброволната дейност продължава най-малко 2 седмици и най-много 12 месеца.

ЕДС предлага възможности в страни по програмата „Еразъм+“ и в съседни страни партньори, което означава, че можете да бъдете доброволец и извън Европа.

Условия

Трябва да бъдете на възраст между 17 и 30 години.

Финансова подкрепа

Всички основни разходи, свързани с вашия доброволчески проект, се покриват. Ще ви бъдат осигурени подслон, храна и местен транспорт, ако имате нужда от него. Може да получавате и малка сума „джобни пари“.

На всички доброволци е осигурена застраховка по време на престоя им в чужбина.

Как да кандидатствате

Можете да кандидатствате в ЕДС директно чрез организацията, която ви изпраща в чужбина или ви приема в страната домакин и която отговаря за уреждането всички формалности.

На Европейския младежки портал, уебсайтът на ЕС за младите хора, има база данни за възможностите за доброволческа дейност, съдържаща:

  • подробности за различните проекти
  • описания за различните типове доброволци, които се търсят
  • данни за връзка и процедури за кандидатстване

Процедурите за кандидатстване са различни за различните проекти по линия на ЕДС , затова проверете в раздел „Как да кандидатствате“ за проектите, които ви интересуват.

Ако не можете да намерите подходящ проект, можете да прегледате списъка на организациите участващи в Европейската доброволческа служба, и да се свържете с тях, за да проверите дали предлагат възможности за доброволческа дейност. Моля, имайте предвид, че някои от изброените организации може в момента да не търсят нови доброволци.