ЗаЕдно Добро – ЕКС31

Share

“ ЗаЕдно Добро“

ОБЯВЯВЯ

ДОБРОВОЛЕЦ НА МЕСЕЦ АВГУСТ 2020 НА:

Илиян Пандазиев

Активно включване във всички дейности по подготовката и реализацията на фестивал Каросел 2020; Интеграция на международни участници в съвместни дейности по проекта; Вложен и добре представен артистичен талант в ролята на Бог Нептун, в Нептунова вечер на фестивал Каросел 2020; Участие в подкрепа на неправителствени организации за преодоляване на неравенствата и равноспоставеност между различните групи в обществото.

Видеото цели да насърчи и мотвира повече хора да дадат своя принос като добровлци. Участниците споделят своя добър опит като доброволци. Филмът е създаден по време на дейността „ДоброТур“ в градовете: Стара Загора; Смолян; Шумен; Пловдив и Бургас. „ЗаЕдно Добро“ е проект за солидарност по програма Европейски корпус за солидарност реализиран от 5 младежи доброволци с подкрепата на фондация Астика, проекта цели да стимулира общественото съзнание към заслужено признание на доброволците и техния пример, за насърчаване на солидарността в обществото и отделните общности като мотивира младите хора и гражданите за по-активни действия за постигане целите на ЕС – толерантна, справедлива, социална жизнеспособна Европа. Проектът „ЗаЕдно добро“ангажира група младежи в качествени солидарни дейности в контекста на Европейски корпус за солидарност, които планират, подготвят и реализират дейности за обучение чрез правене, за промотиране на доброволчеството и заслугите на доброволците, които чрез мисията си допринасят за развитие на солидарността на програмата. Проектът има за цел чрез дейностите си да насърчи и мотивира повече млади хора и граждани за активни доброволчески дейности като с това допринасят за утчърждаване и постигане на европейските ценности, за една толерантна, справедлива, социална Европа, без дискриминация, базирана на човешките ценности, солидарност и благоденствие.
“ ЗаЕдно Добро“

ОБЯВЯВЯ

ДОБРОВОЛЕЦ НА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020 НА:

Асен Димитров

Работи в подкрепа на възрастни хора в пенсионна възраст в пограничен район, подпомогна техните ежедневни дейности за подобряване на средата на живот, в това число техните социални и културни контакти, облагородяване на обществени пространства (дизайн на средата);
-промотира културната идентичност и природните дадености, културни, социални и образователни институции,

подготовка и реализиране на тематични събития (и вечери) за европейска култура и изкуство, история и гражданство; градска среда (изготвяне на интерактивни презентации; игри; и др.

подготовка и организиране на местни фестивали (за улични изкуства „Carrousel” – в Бургас и „На мегдана” – за с. Кестен) , инициативи и демонстрационни проекти за опазване на околната среда и дизайн на средата за живот, инициативи и кампании

генериране на идеи за подготовка на обществени кампании и инициативи, дейности за свободното време;

творчески работилници за създаване на пърформанси, сценарии, костюми и декори за предстоящи фестивали, събития, инициативи и кампании), както и за промотиране на местната самобитност от с. Кестен;

организиране информационна кампания и подготовка на национален конкурс „Доброволец на годината”.

работа на терен за възстановяване и дизайн на средата и провеждане на уъркшоп на открито идеи за възстановяване на средата;

промотиране на Европейски корпус за солидарност, мотивиране и консултиране на младежи за включване в дейности по ЕКС.

Дейности по дезинфекция на детски кътове и врати на жилищни блокове; раздаване на продукти и маски по време на епедимеологината опстановка COVID 19

Награждаване от „Доброволец на месеца“