фондация „Астика“

Share

Фондация „АСТИКА“ е учредена на 27 юни 2003 г., в град Бургас.

Името „Астика“ съчетава история, дух и познание за древната географска област Астика (лат. ASTIKUS), територията на днешна Странджа.

Организацията е регистрирана в БОС, по ф.д. 1896/2003. Вписана е в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, при Министерство на правосъдието, под номер 20080410001. Вписана е в Националната информационна система за младежта на Министерство на младежта и спорта.

От 2011 г. е акредитирана като посрещаща, изпращаща и координираща организация по Европейска доброволческа служба под номер 2012-BG-14. От 2020 година организацията има знак за качество като приемаща, изпращаща и координираща организация по програма Европейски корпус за солидарност.

Цели на оргазанизацията

Подпомагане на сътрудничеството между териториалните общности и власти в областите: регионалното развитие, социално и икономическо сближаване, осигуряване на равни възможности за гражданите, опазване на околната среда, и развитие на гражданското общество. Създаване на условия за социална интеграция, реинтеграция и адаптация на граждани и лица в неравностойно положение. Насърчаване на социалното предприемачеството и гражданската инициатива. Промоция и популяризиране на европейски ценности и достижения в социалната, културна и образователна сфера. Младежки дейности, насърчаване и укрепване на доброволчеството в България, солидарни дейности за осигуряване на необходимостта от справяне с настоящите и бъдещи кризи, който да насочва европейските младежи в стремежите им за по-добър ЕС.

Основни дейности на организацията:

Младежки информационно-консултански център, неформално образование и информиране на  младежи за проекти и доброволчество; осъществяване на  младежки доброволчески кампании и инициативи; младежки обмени.

Сред основните теми за неформално обучение на младежите са: „доброволчество като философия и начин на живот“; толерантност и мутикултурен диалог;  човешки права и недискриминация; европейско гражданство; мотивационни обучения; кариерно развитие; предприемачество; управление на конфликтите и медиация; социална отговорност на младежите и др.

Мисия

Избрахме да помагаме!

Ние сме младежка и доброволческа организация.

Фондация „Астика“ е учредител и вдъхновител на Младежка доброволческа мрежа (осн. на 4.12.2010 г.).

На 4 дек. 2010 г., фондацията учреди национален приз „Доброволец на годината“, който беше връчен за пръв път на 5 декември 2011 г., по повод международния ден на доброволеца. От тогава до сега конкурса се провежда ежегодно. 

15 thoughts on “фондация „Астика“

  1. Pingback: ivermectin alcohol
  2. Pingback: ivermectin dosage
  3. Pingback: cost of ivermectin
  4. Pingback: actavis 875

Вашият коментар