Консултации за младежи

Share

Осъществяване на индивидуални и групови консултации за младите в областите: психологическо развитие и социална подкрепа, здравна консултация, кариерно и професионално ориентиране, предприемачество и младежка заетост, правни въпроси, граждански права и медиация.

Услугите ще  бъдат предоставени на място в офиса на МИКЦ-а както и извън него, чрез мобилните временни приемни в партниращите общини. 

 Услугите ще са насочени към предоставяне на превантивна и навременна квалифицирана и специализирана помощ, които са безплатни. Други форми са телефонен или интернет разговор( скайп връзка), чрез интервю( събеседване),електронна поща и други методи на социалнaта работа. 

 

Насърчава интереса на младите хора да търсят полезна за тях информация; повишава тяхната информираност по въпросите които са важни за младежката общност; повишава гражданската им активност и възможностите им за личностна и професионална реализация. Осъществява информационните кампании, предоставя информация възможности за ефективно осмисляне на свободното им време, за участие в доброволчески инициативи, участие в проекти, обучения, професионално ориентиране и младежка мобилност. Администрира информацията на сайта за МИКЦ-а, както и на фейсбук страницата.

“Психолог” – извършва индивидуални и групови консултации, психотрениг, работа с групи за взаимопомощ. Осъществява психологическа работа с младежи и техните родители. Подпомага психологическото личностно израстване и мотивацията на младежи в неравностойно положение.   

Консултант “Професионално и кариерно развитие, предприемачество и младежка заетост”-Весела Бъчварова                         Консултира младежите относно тяхната мотивация и възможностите за професионално или кариерно развитие във зависимост от техните интереси и възможности. 

„Социално – здравен  консултант”- Радинка Радоева                   Консултира младежите за превенция на рисковото социално поведение (трафик на хора, рисково сексуално поведение, наркомания и други зависимости, агресия). Осъществява социална работа с младежи в неравностойно положение като при необходимост ги насочва към психолога. Консултира млади родители и осъществява други дейности със здравната просвета на младите.

 Специалист „Правни въпроси, граждански права и медиация”- Апостол Стойчев                                                                                                  Консултира младежите за техните: основните човешки права и свободи; възможностите за гарантиране на равните възможности им за образование, труд, превенция и защита при случаите на дискриминация в училище и на работното място и при осъществяване на другите индивидуални граждански права.

Осъществява медиация при междуличностни конфликти; тренинги по толерантност; междукултурен диалог и комуникация.     

Младежки работник- Димитър Димитров                                           Подпомага формирането на гражданска и политическа култура и активно гражданство на младите. Осъществява консултации за младежки обмен, мобилност, ЕС и участие на младите в живота на общините и регионите. Подпомага избора на каузи- проучва младежките потребности. Методически подпомага формирането и реализирането на местни  младежки политики. Осъществява тренинг на младежки работници от партниращите общини.

 Специалист „Обучения“

В развитието на обученията ще се ползва опита на специалистите консултанти, предимно от собствения човешки ресурс, според профила на обученията. 

Специалист „Свободна зона“- Наталия Димова                                      Планира и организира инициативи, акции и кампании за свободното време на младежите. Освен традиционните младежки инициативи: „Световни дни за младежка активност”, „Европейска седмица за младежка активност”, „Международен ден на младежта-12 август”, „Международен ден на доброволеца” Часът на земята и други. Извършва проучване сред младежите за техните потребности и желания. 

37 thoughts on “Консултации за младежи

  1. Pingback: bear compound bow
  2. Pingback: แทงหวย
  3. Pingback: A片
  4. Pingback: bahis siteleri
  5. Pingback: sildenafil 5343
  6. Pingback: ivermectin humans
  7. Pingback: uses of ivermectin
  8. Pingback: priligy oral dose

Вашият коментар