Учредителен Съвет

Share

На основание чл.8 от Устройствения акт на фондация „Астика“
е създаден върховният обществен орган в състав както следва:

Кръстина Иванова Йорданова
Мария Димитрова Арнаудова
Християн Димитров Димитров

Чл. 8. (1)Учредителният съвет е върховен обществен орган на фондацията, които следи за правилното прилагане на Учредителния акт, както и за законосъобразността на актовете на останалите органи.
(2) Учредителния съвет приема правила за дейността и работата, мнения, становища, препоръки в рамките на своята компетентност и ги предлага за одобрение от управителя.
(3) При невъзможност управителя да изпълнява своите функции учредителния съвет с предложение до окръжния съд по компетентност да назначи нов управител или други разпоредителни мерки, предвидени в закон .