КОНКУРС ЗА МИКРОПРОЕКТИ „ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО КАТО ФИЛОСОФИЯ И НАЧИН НА ЖИВОТ“ 2014

Share

FRONTФондация „АСТИКА“ обявява конкурс за финансиране на микропроект по програма „Доброволчеството като философия и начин на живот“.
I. Фокус на програмата е насочен към работата с млади бежанци и осъществяването на инициативи за популяризиране на кампанията на Съвета на Европа „Движение за език без омраза“.
II.Целева група: Проектът трябва да е насочен към деца и младежи, бежанци в България.
III. Допустими дейности: арт-работилници, обучения, благотворителни фестивали за културно опознаване, борба срещу ксенофобията и езика на омразата. Дейностите на проекта трябва да се осъществят в периода от 10.08.2014 г. до 31.03.2015 г.
IV. Допустими кандидати:
1. Програмата финансира проекти на младежки и доброволчески организации, работещи в областите: толерантност, човешките права, мултикултурен диалог, борба срещу езика на омразата.
2. Организациите да са регистрирани в обществена полза.
3. Да са регистрирани като младежки организации в НИСM;
3. Да не са обявени в несъстоятелност и да нямат задължения към държавата.
V. Финансиране и допустими разходи по програмата:
Максималният размер на безвъзмездното финансиране на проекта е 1000 лева, като е необходимо одобрения кандидат да осигури най-малко 50 % съфинансиране на разходите (допустимо е съфинансиране в натура, но не-повече от 25% собствения принос).
VI. Краен срок за кандидатстване 24:00 часа на 24 юли 2014 г.
VII. Начин на кандидатстване по електронен път, на формуляра тук.
VIII. Селекция и обявяване на резултатите – до 31.07.2014 г. С кандидата класиран на първо място ще бъде сключен договор.
IX. Финансирането се осъществява по правилата на осъществяване на общественополезна дейност на фондация „Астика“. Средства за програмата са осигурени от дарителски фонд, набран по време на благотворителния фестивал „По пътя на надеждата“ в Бургас, през месец юни 2014 г.
Обявата за конкурса е публикувана на интернет сайта на фондация „Астика“ (astika.eu) на 01.07.2014 г.