БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ НА МИКЦ АСТИКА

Share

Безплатни консултации

Специалист”Социално- здравен”консултант

Любомир Вълков

Всеки вторник и четвъртък от 14.00ч

тел. за контакти :  0878757072

 Консултира младежите за превенция на рисковото социално поведение (трафик на хора, рисково сексуално поведение, наркомания и други зависимости, агресия). Осъществява социална работа с младежи в неравностойно положение като при необходимост  насочва към психолог или друг специалист. Консултира млади родители и дейности свързани със здравната просвета, здравословен начин на живот и информация, свързана с решаване на здравословни проблеми. Насърчаване и консултиране за младежка заетост.

С утвърден опит в МИКЦ.

Специалист „Правни въпроси, граждански права и медиация”

Апостол  Стойчев

Всеки  понеделник от 14.00ч ,четвъртък от 10.00ч.

тел. за контакти :  0898750275

  Консултира младежите за основните човешки права и свободи; възможностите за гарантиране на равни  права за образование, труд, обществен живот; с експертиза и практически опит в превенция и защита при случаи на дискриминация в училище и на работното място. Осъществява и консултации по отношение на  граждански права ( защита на личните данни, трудова заетост, социално осигуряване).

Осъществява медиация при междуличностни конфликти.  Осигурява правна информация и консултация за предприемачество и младежка заетост (стартиране на бизнес, трудови договори, осигуряване и др.)

С утвърден опит в МИКЦ.

Психолог и кариерно развитие” 

Росица Димова

Всека сряда и петък от12.00ч

тел. за контакти : 0878140379

 

Подпомага психологическото личностно израстване и мотивацията на младежи в неравностойно положение в работа с младежи и оценка на професионалните интереси. Извършва индивидуални и групови консултации, психотрениг, работа с групи за взаимопомощ. Осъществява психологическа работа с младежи и техните родители.. Информиране, консултиране и  мотивиране на младите хора за възможностите  в професионално  и кариерно развитие .

С утвърден опит в МИКЦ

Младежки работник  – Пламен Савов

тел. за контакти :  0882873053

Подпомага формирането на гражданска и политическа култура и активно гражданство на младите. Осъществява консултации за младежки обмен, мобилност, ЕС и участие на младите в живота на общините и регионите. Подпомага избора на каузи- проучва младежките потребности.

Насърчава младите хора за предприемачество и младежка заетост, младежката креативност и участие в обществения живот.

Извършва периодично проучване и анализ на нуждите, нагласите и потеребностите на младите хора.