За Проект „Въртележка“ в края

Share

Проектът „Въртележка“ подобри ключовите компетенции, знанията и обогати опита на доброволци по Европейска доброволческа служба, като насърчи и реализира младежка образователна мобилност на двама участника- младежи от две програмни страни: Испания и Италия. Той се реализира на територията на Бургас и прилежащата административна област. По проекта бяха постигнати всички набелязани цели, които бяха в съзвучие с програма „Еразъм+“. Мобилност се реализира чрез методите на неформалното обучение и интерактвните форми на изкуството и културата, с помощта на младежко участие и креативност, и участие в междукултурния обмен, познание и опит в областта на съвременните нестандартни форми на младежка субкултура и изява в реализиране на пътуващ фестивал на уличното изкуство „Carrousel”. Целите бяха реализирани чрез избора на темите: изкуство и култура, и младеж.

В рамките на проекта бяха реализирани творческите идеи и лични проекти на участниците, които бяха прeтворени и показани пред публика по време на  инициативи и кампании заложени в годишния календар на приемащатата организаия. Участните подготвиха и осъществиха свои лични проекти – пърформанси и арт- инсталации по време на пътуващия фестивал за уличното изкуство „Carrousel“, към които се присъединиха и участните от други мобилности/ проекти на програма „Еразъм+”.

Проектът допринeсе с добавена стойност за надграждане на капацитета на младежката- приемаща организация, като привлече към себе си местни – български доброволци, които се включиха в мултикултурния и доброволчески обмен и научиха за програмата „Еразъм+” и целите на младежката образователна мобилност.

Реализираните проектни дейности, в т.ч. пътуващия фестивал за улично изкуство „Carrousel“ допринесоха за личното изграждане и позитивно опознавателни житейски преживявания на участниците (ЕДС доброволците), от различни култури, които съумяха бързо да се приобщят към българската култура и действителност. За адаптирането и  добрата комуникация допринесе и изучаването на български език в рамките на  курс, които продължи и в неформална среда. Езиковата подготовка даде възможност на участниците да общуват с местната общност по време на пътуващия фестивал, както и по време на всички активности. Резултатите от придобитите ключови компетенции, знания и умения те бяха отразени в Youthpass сертификата на всеки участник.

Като добавена стойност на проекта може да се посочи, участниците създадаха мултикултурна музикална формация, която подготви и реализира по време на проекта няколко музикални продукта и клубни участия, а изявите продължиха и след прикючване на доброволческата им служба.