Обява за подбор на външни експерти по проект „Повишаване компетенциите на педагогическите специалисти за работа в мултукултурна образователна среда ОПНОИР (2014-2020)

Share

Проект „Повишаване компетенциите на педагогическите специалисти за работа в мултукултурна образователна среда“, № BG05M2OP001-3.017-0050-C01,

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020)

О Б Я В А

за подбор на външни експерти:

  1. Психолог – 1

            Изисквания: висше образование, профил „социални, стопански и правни науки“, специалност „психология“, професионален опит 3-7 г. в образователната сфера, работа в мултикултурна среда

  1. Социолог – 1

            Изисквания: висше образование,  профил „социални, стопански и правни науки“, специалност: икономика, социални дейности, социология; опит 3-7 г. при извършване на проучвания, изследвания, разработка на стратегически документи

  1. Експерт образователни дейности – 1

            Изисквания: висше образование, професионално направление „педагогически науки“, опит над 7 г.

  1. Юрист

            Изисквания: висше образование,  профил „социални, стопански и правни науки“, специалност: право; опит 3-7 г.

  1. Експерт образователни дейности (мин. 3-7 г.) – 10

            Определят се от партньорите:СУ „Христо Ботев“- гр. Сунгурларе, ПГМЕЕ- гр. Бургас,  СУ „Христо Ботев“- гр. Камено, ОУ „Христо Ботев“- с. Трояново, ОУ „Светлина“- с. Тополица, ДГ „Яна Лъскова“- гр. Карнобат, ДГ „Вълшебство“- гр. Карнобат, ОУ „Христо Ботев“- с. Лозарево, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- с. Манолич, ОУ „Отец Паисий“- с. Съединение.

            Специалистите ще бъдат наети за изпълнение на заданието по дейност 1 на проект № BG05M2OP001-3.017-0050-C01, а именно: разработване на стратегии, планове, програми, анализи и препоръки за работа в мултикултурна среда на партниращите образователни институции.

            Очакван резултат: изготвяне на стратегии за работа в мултикултурна среда на: СУ „Христо Ботев“- гр. Сунгурларе, ПГМЕЕ- гр. Бургас,  СУ „Христо Ботев“- гр. Камено, ОУ „Христо Ботев“- с. Трояново, ОУ „Светлина“- с. Тополица, ДГ „Яна Лъскова“- гр. Карнобат, ДГ „Вълшебство“- гр. Карнобат, ОУ „Христо Ботев“- с. Лозарево, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- с. Манолич, ОУ „Отец Паисий“- с. Съединение.

            Идентификативна дата за стартиране на дейността: 08.02.2021 г.

            Срок за изпълнение на дейността: 7 месеца

            Кандидатстване: Автобиография- европейски формат, придружена с доказателства за опита се подават на е-mail: astika2003@abv.bg или в офиса на фондация „Астика“, до 17:00 часа на 29.01.2021