Публична покана за външни експерти по проект „Повишаване компетенциите на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда“, № BG05M2OP001-3.017-0050-C01, ОПНОИР (2014-2020)

Фондация „Астика“, ЕИК 102852921, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“ бл. 143, електронна поща:astika2003@abv.bg, tel. 087 8757072,

обявява

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за избор на външни експерти по дейност 1 „Разработване на стратегии, планове, програми, анализи и препоръки за работа в мултикултурна среда на партниращите образователни институции (детски градини и училища), по проект „Повишаване компетенциите на педагогическите специалисти за работа в мултукултурна образователна среда“, № BG05M2OP001-3.017-0050-C01, Оперативна програма „Наука, образование интелигентен растеж“ (2014-2020), както следва:

  1. Психолог – 1

Изисквания: висше образование, професионално направление „социални, стопански и правни науки“, специалност „психология“, педагогическа квалификация; професионален опит над 3 години.

Предмет на индивидуалната дейност: изготвя психо-социален анализ на съществуващата мултикултурна средата на партниращите образователни институции с оглед оценка на нуждите и предизвикателствата пред педагогическите специалисти при работата им в мултикултурна среда, в т.ч. с деца и ученици билингви; консултира психологическите аспекти на стратегиите за работа в мултикултурна среда и потребностите за повишаване на компетенциите на педагогически специалисти за работа  в мултикултурна среда в условията на бърнаут.

Прогнозна стойност на индивидуалната дейност, базирана на единична ставка за час с включени, задължителни осигуровки за сметка на възложителя:  5040 (пет хиляди и четиридесет) лева, при единична ставка: 28 лева/ час.

Индикативна дата за изпълнение на индивидуалната дейност: 01.02.2021 – 30.06.2021

  1. Социолог/ експерт проучване – 1

Изисквания: висше образование,  професионално направление „социални, стопански и правни науки“; специалност „икономист“ или „социолог“; педагогическа квалификация; опит извършване на изследвания, проучвания, разработване на стратегически документи и програми – над 3 години.

Предмет на индивидуалната дейност: проучва и анализира моментната ситуация, изготвя SWOT анализ на средата  за работата в мултикултурна среда на педагогическите специалисти от проектните партниращи организации; изследва на проблематиката при работа в мултикултурна среда и предизвикателствата пред педагогическите специалисти (дълбочинни интервюта, фокус-групи), както и на техните потребности за повишаване на компетенциите им за работа в мултикултурна среда, в т.ч. включването им в обучения без и с присъждане на кредити.

Прогнозна стойност на индивидуалната дейност, базирана на единична ставка за час с включени, задължителни осигуровки за сметка на възложителя:  4750 (четири хиляди и седемстотин и петдесет) лева, при единична ставка: 19 лева/ час.

Индикативна дата за изпълнение на индивидуалната дейност: 01.02.2021 – 30.06.2021

  1. Експерт образователни дейности – 1

Изисквания: висше образование, професионално направление „педагогически науки“, опит като педагог или образователен експерт над 7 г.

Предмет на индивидуалната дейност: ръководи методически екипа за изготвяне на стратегии за работа в мултикултурна среда на партниращите образователни институции (проектна дейност 1). Разработва рамка на стратегия за работа в мултикултурна среда и участва при изготвяне на стратегии; консултира процеса с партниращите образователни институции; подпомага методически социолога и психолога и анализира информация за целите на стратегиите за работа в мултикултурна среда; изготвя становище/ план за обучение (без и с присъждане на кредити)/ повишаване на компетенциите на педагогически специалисти за работа  в мултикултурна среда.

Прогнозна стойност на изпълнение на индивидуалната дейност, базирана на единична ставка за час с включени, задължителни осигуровки за сметка на възложителя:  6120 (шест хиляди сто и двадесет) лева, при единична ставка: 34 лева/ час.

Индикативна дата за изпълнение на индивидуалната дейност: 01.02.2021 – 30.06.2021

  1. Юрист

Изисквания: висше образование,  професионално направление „социални, стопански и правни науки“, специалност: право; опит като юрист над 3 години.

Предмет на индивидуалната дейност:    проучва нормативната уредба, европейското и международно право в сферата на образованието, касаеща образователната работа в мултикултурна среда и повишаване квалификацията на педагогическите специалисти; осъществяване на правна оценка на стратегиите за работа в мултикултурна среда, изготвени за партниращите образователни институции.

Прогнозна стойност за изпълнение на дейност, базирана на единична ставка за час с включени, задължителни осигуровки за сметка на възложителя: 1190 (хиляда сто и седемдесет) лева, при единична ставка: 17 лева/ час.

Индикативна дата за изпълнение на индивидуалната дейност: 01.02.2021 – 30.06.2021

Условия за кандидатстване и допълнителна информация:

Външните експерти работят индивидуално и в екип с останалите експерти по дейността.

Очаквания индикативен резултат на дейност 1 е изготвяне на 10 (десет) стратегии за работа в мултикултурна среда на следните партниращи организации: СУ „Христо Ботев“- гр. Сунгурларе, ПГМЕЕ- гр. Бургас,  СУ „Христо Ботев“- гр. Камено, ОУ „Христо Ботев“- с. Трояново, ОУ „Светлина“- с. Тополица, ДГ „Яна Лъскова“- гр. Карнобат, ДГ „Вълшебство“- гр. Карнобат, ОУ „Христо Ботев“- с. Лозарево, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- с. Манолич, ОУ „Отец Паисий“- с. Съединение.

Информация за проекта, в т.ч. за дейност 1 „Разработване на стратегии, планове, програми, анализи и препоръки за работа в мултикултурна среда на партниращите образователни институции (детски градини и училища)“ е публикувана на интернет страницата на „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020“: http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/Activities?contractId=UrrboHWmStI%3D&isHistoric=False

Кандидатите могат да заявят проект на договор и техническо задание за съответната експертна позиция на електронния адрес: astika2003@abv.bg. Същите ще им бъдат предоставени в рамките на съответния работен ден от 09:30 до 17:30 часа.

Начин на кандидатстване: Заявление по образец, придружено с автобиография (Приложение VII на ОП „НОИР“), доказваща опита на кандидата се подават на е-mail: astika2003@abv.bg или в офиса на фондация „Астика“, до 17:00 часа на 29.01.2021 г.

С всички кандидати ще бъде проведено интервю на 30.01.2021 г., след което с одобрените кандидати ще бъде сключен договор за изпълнение на индивидуалните дейности.

Настоящата покана се публикува на ЕИП http://2020.eufunds.bg/

Приложения:

  1. Заявление
  2. Образец на автобиография (Приложение VII на ОП „НОИР“)

По дейността от страна на партниращите организации ще бъдат избрани:

Експерт образователни дейности (минимален опит 3-7 г.) – 10, в т.ч. по 1 експерт за всяка  партниращите образователни институции: СУ „Христо Ботев“- гр. Сунгурларе, ПГМЕЕ- гр. Бургас,  СУ „Христо Ботев“- гр. Камено, ОУ „Христо Ботев“- с. Трояново, ОУ „Светлина“- с. Тополица, ДГ „Яна Лъскова“- гр. Карнобат, ДГ „Вълшебство“- гр. Карнобат, ОУ „Христо Ботев“- с. Лозарево, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- с. Манолич, ОУ „Отец Паисий“- с. Съединение.