Обучение за бенефициентите по процедурата за повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда

Share

На 11 март, четвъртък, от 10.00 часа, в електронна среда чрез платформата zoom Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще проведе встъпително обучение на бенефициентите по процедура „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ https://opnoir.bg/?go=news&p=detail&newsId=943


Целта на процедурата е повишаване на професионалните компетентности на учителите, директорите, и другите педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и за преподаване на знания и формиране на умения у децата и учениците за възприемане на етнокултурните различия.
Проектите се изпълняват в партньорство между неправителствени организации, училища, професионални гимназии, детски градини и висши училища.
Дейностите, които получават подкрепа, включват:

1. Разработване и актуализиране на стратегии, планове, програми, анализи, препоръки, компетентностни профили и др. на образователната институция за работа в мултикултурна среда;
2. Провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини и образователни медиатори за работа в мултикултурна образователна среда;
3. Подкрепа на педагогически специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени за работа в мулти-културна среда, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен за работа в мулти-културна среда.
За участие в обучението имената и адресите на електронните пощи на всички желаещи да се включат в него, следва да се изпратят най-късно до 17.30 часа на 09.03.2021 г. на следните имейл адреси: r.trifonova@mon.bg и v.bozhinov@mon.bg.
На всички участници в обучението ще бъде изпратен линк, на който да се регистрират предварително, като посочат своето име и проекта, който представляват.
Предварителни въпроси, които да бъдат обсъдени по време на обучението, може да се изпращат на: infosf@mon.bg