ОБЯВА ЗА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ

Share

ОБЯВА ЗА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ

Фондация „Астика“ обявява свободна позиция за „Счетоводител“ по проект „Повишаване на компетенциите на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда“, № BG05M2OP001-3.017-0050-C0, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020)

Условия за кандидатстване:

  1. Стаж по специалността над 5 години
  2. Висше образование по специалността
  3. Работа със счетоводен софтуер
  4. Автобиография – европейски формат

Допълнителни изисквания към кандидатите: да са запознати с „Ръководство за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2,3 и 5 на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020)

Документи за кандидатстване се подават до 17:00 ч., 26.03.2021 г. на електронна поща: astika2003@abv.bg или в офиса на адрес гр. Бургас, ж.к. Лазур бл. 143, офис 2.

С всички кандидатите ще бъде проведено интервю на 29.03.2021 г., от 10:00 ч. и 14:00 ч.