Честит ден на Европа!

Share

Фондация Астика Ви честити деня на Европа! Нека опазим мира и европейските ценности за които десетилетия се стремим да опазваме, да живеем в хармония, равноправие и солидарност по между ни.

Европа ни дава възможност за:

 • насърчаване на мира, ценностите на Съюза и благоденствието на неговите граждани;
 • осигуряване на свобода, сигурност и правосъдие без вътрешни граници;
 • устойчиво развитие, основаващо се на балансиран икономически растеж и ценова стабилност, силно конкурентна пазарна икономика с пълна заетост и социален напредък, и опазване на околната среда;
 • борба срещу социалното изключване и дискриминацията;
 • насърчаване на научно-техническия прогрес;
 • засилване на икономическото, социалното и териториалното сближаване и солидарността между държавите членки;
 • зачитане на неговото богато културно и езиково многообразие;
 • установяване на икономически и паричен съюз, чиято парична единица е еврото.

Ценности

Ценностите на ЕС са общи за държавите членки в общество, в което от най-голямо значение са приобщаването, толерантността, справедливостта, солидарността и недискриминацията. Следните ценности са неразделна част от нашия европейски начин на живот:

 • Човешко достойнство
  Човешкото достойнство е ненакърнимо. То трябва да бъде зачитано и защитавано и е реалният фундамент на основните права.
 • Свобода
  Свободата на движение дава на гражданите правото да се движат и пребивават свободно в рамките на Съюза. Личните свободи, като зачитане на личния живот, свобода на мисълта, на религията, на изразяването на мнение и на информация, са защитени с Хартата на основните права на ЕС.
 • Демокрация
  Функционирането на ЕС се основава на представителната демокрация. Европейското гражданство е свързано и с възможност за упражняване на политически права. Всеки пълнолетен гражданин на ЕС има право да се кандидатира и да гласува на избори за Европейски парламент. Гражданите на ЕС имат право да се кандидатират и да гласуват в страната си на пребиваване или на произход.
 • Равенство
  Равенство означава равни права за всички граждани пред закона. Принципът на равенство между жените и мъжете е в основата на всички европейски политики и на европейската интеграция. Той се прилага във всички области. Принципът на еднакво заплащане за еднакъв труд стана част от Договора през 1957 г. Въпреки че все още има неравенства, ЕС е постигнал значителен напредък.
 • Върховенство на закона
  Европейският съюз се основава на върховенството на закона. Цялата му дейност се базира на договори, приети доброволно и демократично от неговите страни членки. Правосъдието се осъществява от независима съдебна власт, която следи за спазването на закона. Държавите от ЕС са предоставили на Съда на Европейския съюз компетентност да се произнася по правни спорове с окончателни решения, които всички трябва да спазват.
 • Права на човека
  Правата на човека са защитени с Хартата на основните права на ЕС. Те обхващат правото на недискриминация въз основа на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, правото на защита на вашите лични данни и правото на достъп до правосъдие.
 • https://www.youtube.com/watch?v=5Gv1I5TTDvA