Публична покана

Share

Фондация Астика

ОБЯВЯВА

П У Б Л И Ч Н А П О К А Н А
за избор на изпълнител по реда на ПМС№ 160/01.07.2016 г.,
с предмет „Логистично осигуряване и ресурсно обезпечаване на обучителния процес
по дейност 2, „Kраткосрочни обучения за педагогическите специалисти и
образователни медиатори, без присъждане на квалификационен кредит“ по проект
„Повишаване компетенциите на педагогическите специалисти за работа в
мултикултурна образователна среда“, № BG05M2OP001-3.017-0050, Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020)“