ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Share

Проект „Повишаване компетенциите на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда“, № BG05M2OP001-3.017-0050, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020)“