Номинации за XII-и национален конкурс             „Доброволец на годината“- 2022  

Share

Фондация „Астика“ открива процедура за  номинации на XII-ти Национален конкурс „ДОБРОВОЛЕЦ НА ГОДИНАТА“ – за 2022 г.


Процедурата е отворена от 00:00 часа на 20 август 2022 г. до 23:59 часа на 01 ноември 2022 г.
          Националният конкурс „Доброволец на годината“ има за цел да отдаде заслужено признание на участниците в доброволчески дейности, допринесли за подобряване на благосъстоянието, толерантността и солидарността в обществото.
         Правила за номиниране:
         За участие в конкурса могат да бъдат номинирани български или чуждестранни гражданини, навършили 15 г., които са осъществили доброволчески дейности през последната календарна година в една от следните тематични области:
         1. Хуманитарни дейности (опазване и съхранение на човешкия живот и здраве; подобряване благосъстоянието на хора в неравностойно положение; социална дейност, помощ в хуманитарни акции);
         2. Околна среда (опазване, развитие и възстановяване на околната среда, природозащитни акции, подобряване на средата за живот в градските ариали; климатична справедливост);
         3. Права на човека (промотиране и защита правата на човека; насърчаване на толерантността и превенция на всички форми на дискриминация; гражданско участие)
         4. Култура и изкуство (дейности за подпомагане и развитие на човешките културни ценности, културното многообразие и креативност, опазване на културното наследство и др);
         5. Спорт и физическа активност (насърчаване на физическа активност, масовия спорт);

        Забележка:  Номинациите трябва да бъдат подкрепени с ясни и убедителни доказателства за реален принос на номинирания в съответната тематична област на доброволческа дейност. Като доказателства могат да бъдат посочени: снимки, линкове към интернет страници в социалните медии, публикации в електронни и печатни издания, препоръки и атестации на организации или институции. Материали, свързани с номинациите може да бъдат изпратени в рамките на обявения краен срок- 01.11.2022г. ,чрез електронната форма за номинация.

Допълнителна информация:
         1. Официален организатор на национален конкурс „Доброволец на годината“ (наричан по-долу за краткост „Конкурс/ът“) е фондация „Астика“ (наричана по-долу и за краткост „Организатор/ът“).
         2. „Доброволец на годината“ е защитена марка, регистрирана в Патентното ведомство на Република България. Изключителните права на марката са интелектуална собственост на фондация „Астика“.
         3. Конкурсът се провежда ежегодно
         4. Конкурсът се провежда в няколко етапа:
              4.1. Процедура за номинации „Доброволец на годината“.
                    4.1.1. Осъществява се онлайн – чрез електронна форма
                    4.1.2. Номинациите за 2022 г. се осъществяват в пет тематични области: хуманитарни дейности; околна среда; човешки права; култура и изкуство; спорт и физическа активност.
                    *За целите на този конкурс доброволческа дейност не е: участие в обучения, обмени, семинари, стажове, дарителство, както и  дейности на номинирания, свързани с обичайните му трудови задължения.
             4.2. Селекционна процедура:
                    4.2.1. Проверка на номинациите за съответствие на избраната тематична област и предоставените  доказателствата за осъществен доброволчески принос. (Решение на селекционната комисия-14 ноември 2022 г.)
                   4.2.2. Оценка на номинациите и класиране. Осъществява се от независима петчленна национална селекционна комисия. На този етап е възможно провеждане на интервю с номинираните кандидати. (Решение на селекционна комисия – 20 ноември 2022 г.)
                   4.2.3.  Официално обявяване на резултатите от Конкурса и връчване на призове и грамоти  – на официална церемония (5 декември 2022 г.).
                   (Критериите за номиниране и класиране на номинираните са посочени в пълната версия на Правилата за националния конкурс, публикувана на сайта на Организатора: www.astika.eu)      
         5. Обявяване на резултатите и награждаване. Резултатите от конкурса се обявяват на официална церемония на 5 декември. По време на церемонията призьорите в конкурса ще бъдат удостоени със сертификат и плакет или статуетка.
формуляр за номинации: https://forms.gle/4suj5sDHusp8Hgyv9
         Пълната информация за конкурса се публикува на интернет страницата: www.astika.eu