XIII Национални номинации „Доброволец на годината“ 2023

Share
         Фондация „Астика“ обявява процедура за  номинации на XIII-ти Национален конкурс „ДОБРОВОЛЕЦ НА ГОДИНАТА“ – за 2023 г.
Процедурата е отворена от 00:00 часа на 20 септември 2023 г. до 23:59 часа на 5 ноември 2023 г.
          Националният конкурс „Доброволец на годината“ има за цел да отдаде заслужено признание на участниците в доброволчески дейности, допринесли за подобряване на благосъстоянието, толерантността и солидарността в обществото.
         Правила за номиниране:
         За участие в конкурса могат да бъдат номинирани български или чуждестранни граждани, навършили 15 г., както и организации или неформални групи, които са осъществили доброволчески дейности през последната календарна година в една от следните тематични области:
         1. Хуманитарни дейности (опазване и съхранение на човешкия живот и здраве; подобряване благосъстоянието на хора в неравностойно положение; социална дейност, помощ в хуманитарни акции);
         2. Околна среда (опазване, развитие и възстановяване на околната среда, природозащитни акции, подобряване на средата за живот в градските ареали; климатична справедливост);
         3. Права на човека (промотиране и защита правата на човека; насърчаване на толерантността и превенция на всички форми на дискриминация; гражданско участие);
         4. Култура и изкуство (дейности за подпомагане и развитие на човешките културни ценности, културното многообразие и креативност, опазване на културното наследство);
         5. Спорт и физическа активност (насърчаване на физическа активност, масовия спорт).
   
        Забележка:  Номинациите трябва да бъдат подкрепени с ясни и убедителни доказателства за реален принос на номинирания в съответната тематична област на доброволческа дейност. Като доказателства могат да бъдат посочени: снимки, линкове към интернет страници в социалните медии, публикации в електронни и печатни издания, препоръки и атестации на организации или институции. Материали, свързани с номинациите може да бъдат изпратени в рамките на обявения краен срок- 05.11.2023г. ,чрез електронната форма за номинация.         

Допълнителна информация:
         1. Официал
ен организатор на национален конкурс „Доброволец на годината“ (наричан по-долу за краткост „Конкурс/ът“) е фондация „Астика“ (наричана по-долу и за краткост „Организатор/ът“).
         2. „Доброволец на годината“ е защитена марка, регистрирана в Патентното ведомство на Република България. Изключителните права на марката са интелектуална собственост на фондация „Астика“.
         3. Конкурсът се провежда ежегодно.
         4. Конкурсът се провежда в няколко етапа:
               4.1. Процедура за номинации „Доброволец на годината“.
               4.1.1. Осъществява се онлайн – чрез електронна форма
               4.1.2. Номинациите за 2023 г. се осъществяват в пет тематични области: хуманитарни дейности; околна среда; човешки права; култура и изкуство; спорт и физическа активност.
*За целите на този конкурс доброволческа дейност не е: участие в обучения, обмени, семинари, стажове, дарителство, както и  дейности на номинирания, свързани с обичайните му трудови задължения.
              4.2. Селекционна процедура:
              4.2.1. Проверка на номинациите за съответствие на избраната тематична област и предоставените  доказателствата за осъществен доброволчески принос. (Решение на селекционната комисия- до 15 ноември 2023 г.)
              4.2.2. Оценка на номинациите и класиране. Осъществява се от независима петчленна национална селекционна комисия. На този етап е възможно провеждане на интервю с номинираните кандидати. (Решение на селекционна комисия – 25 ноември 2023 г.)
              4.2.3. Официално обявяване на резултатите от Конкурса и връчване на призове и грамоти  – на официална церемония (5 декември 2023 г.).
                   (Критериите за номиниране и класиране на номинираните са посочени в пълната версия на Правилата за националния конкурс, публикувана на сайта на Организатора: www.astika.eu)      
         5. Обявяване на резултатите и награждаване. Резултатите от конкурса се обявяват на официална церемония на 5 декември. 

         6.  Носителят на приза „Доброволец на годината“ в отделните категории получават почетен плакет, а носителят на приза за цялостен принос за развитие на доброволчеството получава сертификат и ръчно изработена авторска статуетка от бронз „Човекът с голямото сърце“.
         Линк към формуляра за номинации:

https://forms.gle/9AZBehQUnyUpXocb7

https://forms.gle/9AZBehQUnyUpXocb7