Учредителен акт

Share

МЛАДЕЖКА ДОБРОВОЛЧЕСКА МРЕЖА

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н   А К Т

            Днес, 4 декември 2010 г, в гр. Бургас,

            Ние, Участниците в регионалния форум „Доброволчеството – общоевропейска ценност” като взехме под внимание Решението на Съвета на Европейски Съюз от 27.11.2009 г., относно „Европейската година на доброволческите дейности за насърчаване на активна гражданска позиция 2011” (2010/37/ЕО), а именно, че:

 

›   Доброволческите дейности имат потенциала да допринасят за благосъстоянието на хората и хармоничното развитие на европейските общества. Те са от жизненоважно значение за развитието на демокрацията — един от основополагащите принципи на ЕС.

›   Доброволческите дейности претворяват в действие европейските ценности, като солидарност и недискриминация, и по този начин допринася за хармоничното развитие на европейските общества.

 

›   Доброволческите дейности способстват за по-активно гражданско участие и могат да допринесат за по-силно чувство за принадлежност и ангажираност на гражданите към тяхното общество на всички нива — местно, регионално, национално и европейско.

›   Доброволческите дейности водят до придобиване на обогатяващ опит, създават условия за развитие на социални умения и компетентности и допринасят за солидарността.

›   Доброволческите дейности способстват за по-активно гражданско участие и могат да допринесат за по-силно чувство за принадлежност и ангажираност на гражданите към тяхното общество на всички нива — местно, регионално, национално и европейско.

›   Тези дейности са от полза за отделния доброволец, за общностите и за обществото като цяло. Те са и средство за лицата и организациите да отговорят на хуманитарните, социалните, екологичните и породените от отношенията между поколенията потребности и тревоги и често се провеждат в подкрепа на организации с идеална цел или на инициативи в рамките на дадена общност. Без да заменят възможностите за професионална, платена работа, доброволческите дейности генерират добавена стойност за обществото.

 

            Предвид горното взехме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

 1. Подкрепяме инициативата на фондация „Астика” – Бургас за учредяване на Младежка доброволческа мрежа.
 2. Учредяваме Младежка доброволческа мрежа, наричана по-долу Мрежа/-та, като неформална регионална гражданска платформа (обединение) на младежи – доброволците, организациите и местните общности,  работещи с доброволци и подпомагащи развитието на доброволчеството.

Членство

 1. Членове на Мрежата са и могат да бъдат физически и юридически лица в т. ч.:

      – Доброволци – младежи на възраст от 14 до 35 години;

      – Доброволци – на възраст над 35 г., работещи в подкрепа на младежките доброволчески дейности, полагащи доброволен труд като ментори, обучители и други дейности, имащи отношение за постигане целите на Мрежата;

      – нестопански организации, работещи с доброволци;

      – бизнес – организации, подкрепящи и подпомагащи ресурсно Мрежата;

      – органи на местната власт;

      – други лица, имащи отношение с постигане целите на Мрежата.

Мисия

 1. Мисията на Мрежата е да насърчи създаването и развитието на благоприятни условия за осъществяване на младежка доброволческа дейност и да повиши обществената чувствителност и осведоменост за това, посредством: обмен на добри практики, неформално гражданско обучение, застъпничество за създаване на благоприятна нормативна среда, материална база и осигуряване на ресурс за обезпечаване на доброволческите дейности, както обществена информираност и обществено признание на дейността на доброволците.

Цели

 1. Членовете на младежката доброволческа мрежа ще работят за постигане на следните цели:

            А. Изграждане на благоприятна среда за доброволческа дейност в региона, за утвърждаване на доброволчеството като неразделна част от усилията за насърчаване на гражданското участие и на дейностите, свързани с контакти между хората там, където е целесъобразно и необходимо, да се преодолеят съществуващите пречки по отношение на доброволческите дейности;

            Б. Осигуряване на повече права на организаторите на доброволчески дейности, за да се:

            – подобри качеството на доброволческата дейност,

            – улесняват доброволческите дейности и да се подпомагат организаторите при прилагането на нови форми на доброволческа дейност,

            – насърчава мобилността, сътрудничеството и полезното взаимодействие в рамките на гражданското общество и между гражданското общество и други сектори  – бизнес и местна власт, образователни, културни и други обществени институции;

В.   За обществено признание на доброволческите дейности и поощряване, с подходящи  стимули, на доброволците и организациите, осъществяващи доброволческа дейност.

Завоюване на признание от страна на отговорните за разработването на различни политики лица, гражданските организации, публичните институции, сектора на формалното и неформалното образование и работодателите по отношение на уменията и компетентностите, развити благодарение на доброволческата дейност;

            Г.  За повишаване на обществената осведоменост за значимостта на доброволческата дейност като израз на гражданското участие, и хармоничното развитие на обществото и социалното сближаване на регионите в Европа.

 Правила за работа на Мрежата 

7. За дейността си Мрежата изготвя и приема свои правила за работа, които се оповестяват в Интернет: facebook:dobro_volec@abv.bg

Структура на Мрежата 

Секретариат

            8. Дейността на Мрежата се администрира от Секретариат – неправителствен/ нестопанска организация, работеща в обществена полза, в чийто цели са залегнали принципите на доброволчеството и подкрепа на младежки дейности и политики.

Секретариатът подпомага административно и организационно координацията между останалите структури на Мрежата и я представлява пред  обществеността, останалите организации и общности, местни и държавни властите.

            9. Функциите на Секретариат се осъществяват от фондация „Астика”.

Младежки съвет 

            10. Състои се от 5 до 7 младежи- доброволци, членове на Мрежата на възраст между 16 и 35 години.

            11. Младежкият съвет се избира на годишно събрание/ форум на Мрежата. Младежкия съвет избира от състава си свои председател, секретар и координатори, изработва си свои правила за работа.

            12. Младежкият съвет координира връзките между членовете- доброволците, доброволческите дейности и инициативи, разработва годишен план на доброволчески инициативи и го представя пред Секретариата и Настоятелството, оглед осигуряване на обществена подкрепа, техническа помощ или ресурсно обезпечаване,  изготвя проекти за финансиране на Мрежата, осъществява и други дейности, посочени в правилата и за работа.

Настоятелство на Мрежата 

13. Мрежата и младежкия съвет се подпомагат  от  Настоятелство. Състава на настоятелството влизат лица над 35 години, общественици, спомоществователи на Мрежата, ментори, и представител на Секретариата. Компетенциите на Настоятелството се определят в Правилата за работа на мрежата.

                                                           Клубове на Мрежата

14. В рамките на мрежата могат да се създават клубове по интереси и на териториален признак.

Символи

 15. Мрежата има свое лого, слоган и печат:

                                                                  лого

Слоган: “Избрахме за да помагаме!”

Стимули  

В съответствие с решението на учредителния форум на Мрежата, Секретариата учредява годишна награда – приз “Доброволец на годината”. Наградата се присъжда за изключителни заслуги за развитие на младежкото доброволчество в България.

44 thoughts on “Учредителен акт

 1. Pingback: Ptfe Molded Parts
 2. Pingback: Trust bet
 3. Pingback: trustbet
 4. Pingback: 오케이툰
 5. Pingback: A片
 6. Pingback: bahis siteleri
 7. Pingback: uses of ivermectin
 8. Pingback: merck ivermectin
 9. Pingback: drug ivermectin
 10. Pingback: ivermect 375 uses
 11. Pingback: prednisone 875mg

Вашият коментар